Palkkatuki, mitä se on?

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimistot ja työllisyyden kuntakokeiluun kuuluva kunta voivat myöntää asiakkaana olevan työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. 

  • Työttömälle työnhakijalle voidaan myöntää palkkatukea, jos TE-toimisto arvioi työttömyyden johtuvan ammatillisen osaamisen puutteista ja palkkatuetun työn parantavan hänen ammatillista osaamistaan ja mahdollisuuksiaan työllistyä avoimille työmarkkinoille.
  • Palkkatukea voidaan myöntää työttömälle työnhakijalle, joka on täyttänyt 60 vuotta, jos hän on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kuukautta juuri ennen palkkatuen myöntämistä.
  • Palkkatukea voidaan myöntää myös tilanteessa, jossa TE-toimiston arvion mukaan työttömän työnhakijan vamma tai sairaus vaikuttaa työskentelyyn tarjolla olevassa työtehtävässä olennaisesti, pysyvästi tai pysyväisluonteisesti.

Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen perustuu aina työttömän työnhakijan palkkatuen tarpeeseen.

Palkkatukea voidaan myöntää: 

  • toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 
  • määräaikaiseen työsuhteeseen, 
  • työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen
  • kokoaikatyöhön 
  • osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos TE-toimisto pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä. Tämä voi olla perusteltua esimerkiksi osatyökykyisten työllistymisen kannalta.

Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille kotikunta arvioi, voidaanko työttömälle työnhakijalle myöntää palkkatukea edellä mainituin perustein.

Työnantaja maksaa palkkatuetusta työstä kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai, jollei työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. TE-toimisto tukee työnantajaa palkkauskustannuksissa.

Palkkatuen käytön mahdollisuuksia

Palkkatuettua työtä voi yhdistää muihin TE-palveluihin esim. työvoimakoulutusta voi seurata palkkatuettu työ. Tuettuun työjaksoon voi sisältyä työvoimakoulutusta. Palkkatukea voidaan myöntää työkokeilun jälkeen. Palvelujen tarkoituksenmukainen yhdistäminen tukee työttömän työnhakijan pääsyä työmarkkinoille ja auttaa työnantajaa löytämään itselleen sopivan työntekijän.

Työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada taloudellista tukea palkkatukena 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista. Eräissä tilanteissa yhdistykset esim. Helsingin Työkanava HeTy ry, säätiöt tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi saada palkkatukea 100 prosenttia palkkauskustannuksista.

Palkkatuen saamisen edellytykset

Palkkatukea voivat saada kaikki työnantajat (lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia). Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätös. Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että palkkatuki ei vääristä kilpailua. työnantaja sitoutuu maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja työnantaja on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa

Mistä palkkatukea voi hakea?

Palkkatukea haetaan ennen työsuhteen alkamista työ- ja elinkeinotoimiston Oma asiointi –palvelun kautta tai verkosta tulostettavalla lomakkeella. Tuen hakeminen sähköisesti nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Lähteet ja lisätietoja: TE-palvelut: https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/tukea-tyollistymiseen/tyollisty-palkkatuella/palkkatuki-tarkoitettu

Työ- ja elinkeinoministeriö: https://tem.fi/palkkatuki

Kuva Gerd Altmann Pixabaystä