Yhdistyksen Säännöt

Sääntömuutos on rekisteröity 24.8.2017

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Helsingin Työkanava HeTy ry ja kotipaikka Helsinki.
Yhdistys voi kuulua jäsenenä muihin yhdistyksiin.

2. TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi, työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja ruumillisen hyvinvoinnin kohottamiseksi Helsingissä ja sen ympäristökunnissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää työttömien omaehtoista toimintaa etujensa ja oikeuksiensa puolustamiseksi, puolustaa työttömien etuja mm. harjoittamalla työttömien neuvontapalvelua, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, sekä kurssi- ja koulutustoimintaa sekä Se myös järjestää työttömien tilaisuuksia, työttömille harrastus-, virkistys-, opinto-, urheilu- ja raittiustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopaperita, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, harjoittaa asianomaisen luvan hankittuaan avustus- ja palvelutoimintaa, maksullisia kursseja, kahvila- ja ruokalatoimintaa, myyjäisiä, huonekalujen, kodinkoneiden ja –laitteiden, vaatteiden, polkupyörien ja autojen kunnostus- ja korjaustoimintaa sekä kurssitoiminnan yhteydessä tehtyjen askartelu- ja käsityötuotteiden myyntiä. Yhdistys voi tuottaa työllisyyttä edistäviä palveluita.

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt työttömänä oleva Suomen kansalainen tai Suomessa kotipaikan omaava työttömänä oleva ulkomaalainen.

Työttömäksi näissä säännöissä katsotaan työttömät työnhakijat, lomautetut, lyhennettyä työviikkoa tekevät, työllistämiskoulutuksessa olevat sekä, työllisyysvaroin määräaikaisesti työllistetyt sekä muut työttömyysuhan alaiset henkilöt. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö ja rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan tilikauden loppuun mennessä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Varsinaisilta jäseniltä tai kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

4. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut 6-10 jäsentä, lisäksi valitaan 1-6 varajäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen varsinaisten jäsenten tai sellaisten henkilöiden keskuudesta, jotka toimivat työttömien parissa ja hyväksyvät yhdistyksen säännöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä nimittää toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sen vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jos hallituksen jäsen jää saapumatta yhdistyksen hallituksen kokoukseen kaksi kertaa peräkkäin perusteettomasti ja ilmoittamatta siitä, voidaan hänen tilalleen yhdistyksen kokouksessa valita uusi henkilö. Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta ilmoittamalla siitä suullisesti hallituksen kokouksessa tai kirjallisesti hallitukselle. Ero astuu voimaan, kun asiasta on tehty merkintä hallituksen pöytäkirjaan. Hallitus laatii toimintasäännön, josta ilmenee kunkin hallituksen valitseman tai nimittämän toimihenkilön tehtävät ja valtuudet sekä talousohjesäännön, josta ilmenee menettelytavat taloudenhoidossa.

5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, tai toiminnanjohtaja, kumpikin erikseen tai hallituksen erikseen määräämä(t) henkilö(t), kukin erikseen.

6. TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu on asetettava ilmoitustaululle yhdistyksen toimitiloihin. Syys- ja kevätkokouskutsu on asetettava esille kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, missä jäsenistö voi tutustua kokousasiakirjoihin; mahdollisiin sääntömuutoksiin, toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.

Yhdistyksen muut kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla niistä ilmoitustaululla kuusi (6) päivää ennen kokousta. Jos päätettävänä on yhdistyslain 23 §:ssä mainitut asiat, kokouskutsu on asetettava esille kaksi viikkoa ennen kokousta. Kannatusjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kannatusjäsenenä olevan jäsenyhteisön puolesta on kokouksessa puheoikeus yhdellä sen valtuuttamalla henkilöllä.

8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun 1. päivän ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9. SYYS- JA KEVÄTKOKOUKSET

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

  1. Kuullaan hallituksen selonteko yhdistyksen toiminnasta sekä hallituksen jäsenten toimintaan osallistumisesta.
  2. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus.
  3. Valitaan hallituksen jäsenet.
  4. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varahenkilönsä.
  5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

  1. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajain lausunto.
  2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
  3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen syys- tai kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viikkoa ennen syys- tai kevätkokousta, jonka on valmistettava esityksestä päätösluonnos.

10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.